Αποφάσεις της 5ης/31-03-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θέμα 1

ΑΑ 17

Περί διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Γραικικού»

Θέμα 2

ΑΑ 18

Περί διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας εσωτερικού οδικού δικτύου ΔΕ Αγνάντων»

Θέμα 3

ΑΑ 19

Περί διάλυσης της σύμβασης κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας και αποκατάσταση καλντεριμιού περιμετρικά της κεντρικής πλατείας της ΤΚ Κυψέλης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας»

Θέμα 4

ΑΑ 20

Περί διάλυσης συμβάσεων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτοδίκαια παραλαβή

Θέμα 5

ΑΑ 21

Εισήγηση αναμόρφωσης  - τροποποίησης πορϋπολογισμού έτους 2020

Θέμα 6

ΑΑ 22

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολή ενέργειας νομίμων για την  υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με αγωγή του Δημητρίου Τσομπίκου

Θέμα 7

ΑΑ 23

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμήθειας: «Προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης)»

Θέμα 8

ΑΑ 24

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης)

Θέμα 9

ΑΑ 25

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 10

ΑΑ 26

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου/συνοδευτικού εξοπλισμού» με χρηματοδότηση προερχόμενη από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Θέμα 11

ΑΑ 27

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών: α) «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» β) «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Θέμα 12

ΑΑ 28

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Θέμα 13

ΑΑ 29

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης με όργανα από ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα»

Θέμα 14

ΑΑ 30

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμήθειας: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης»

Θέμα 15

ΑΑ 31

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων παιδικής χαράς περιορισμένης ενεργειακής κατανάλωσης»

Θέμα 16

ΑΑ 32

Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμήθειας: «Προμήθεια compact μονάδος επεξεργασίας λυμάτων ΙΠ 50 ατόμων»

Θέμα 17

ΑΑ 33

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια compact μονάδος επεξεργασίας λυμάτων ΙΠ 50 ατόμων»

Θέμα 18

ΑΑ 34

Περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας και καθαρισμού δρόμων (άρθρο 117 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α')  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

Θέμα 19

ΑΑ 35

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης των Δ.Ε. Αθαμανίας – Δ.Ε. Θεοδωριάνων»

Θέμα 20

ΑΑ 36

Περί έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης των Δ.Ε. Αγνάντων – Δ.Ε. Μελισσουργών»

Θέμα 21

ΑΑ 37

Περί ανάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς ταυτότητας οφειλής επί των λογαριασμών ύδρευσης  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

Θέμα 22

ΑΑ 38

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης και συγκεκριμένα για την ανάθεση της υπηρεσίας απολύμανσης στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό COVID -19 (Υπ’ αριθμ. 972/17-03-2020 Απόφαση Δημάρχου)