Αποφάσεις της 26ης/27-12-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής