Αποφάσεις της 25ης/21-12-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής