Αποφάσεις 4ης/26-02-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου


 

 

1.

 ΑΠΟΦ.

15

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2020

 2.

16

Περί ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

3.

17

Περί συγκρότησης επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία

4.

18

Περί συγκρότησης επιτροπής (διαπίστωσης βλαβών)βάσει του άρθρ. 157, του Ν. 4412/2013 για το έργο: «Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων στις όχθες του ποταμού Σαραντάπορου στην Τ.Κ. Διστράτου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

5.

19

Περί συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (άρθρο 9, προεδρ. διάταγμα 116/ΦΕΚ 81/2004)

6.

20

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού στον οικισμό Κονάκια της Τ.Κ. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

7.

21

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οικισμού Μηλέας της Τ.Κ. Καταρράκτη» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

8.

22

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επίχωση – επικάλυψη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης εντός της Τ.Κ. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας– Λοιπές εργασίες αποκατάστασης»

9.

23

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών της Τ.Κ. Αγνάντων της Δ.Ε. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

10.

24

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού  στον οικισμό Νευρόπολις της Τ.Κ. Τετρακώμου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

11.

25

Περί έγκρισης υλοτόμησης: α) δυο (2) ατόμων πρίνου, εντός οικισμού, στην Τ.Κ. Κάτω Γραικικού του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας και β) ενός (1)πλατάνου στην κεντρική πλατεία Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

12.

26

Περί διόρθωσης βεβαιωτικών καταλόγων σχετικά με την καταβολή μισθώματος για το ορειβατικό καταφύγιο της Τ.Κ. Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

13.

27

Χορήγηση βεβαίωσης κατά το άρθρο 4 Π.Δ. 6.12.1982/ΦΕΚ 588-Δ-1982, μετά από αίτηση του Μπαλατσούκα Αποστόλου του Κων/νου και της Ευαγγελής

14.

28

Περί αποδοχής παραχώρησης κατά χρήση εκκλησιαστικού κτηρίου ενορίας Μικροσπηλιάς του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

15.

29

Περί αποδοχής ποσού 1.355,35 ευρώ για απαλλοτρίωση δημοτικής έκτασης για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας για την εγκατάσταση Μικρού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί του ρέματος Αγναντίτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Απόφαση 256/2019 Μονομ. Εφετείο Ιωαννίνων)

16.

30

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης (Α’ κατανομή) ποσού 20.190,00 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2020

17.

31

Περί αποδοχής και κατανομής πίστωσης ποσού 10.095,00 ευρώ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των  σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης έτους  2020

18.

32

Έγκριση μελέτης 4/2020 του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αθαμανίας – Δ.Ε. Θεοδωριάνων» του Δήμου Κενττρικών Τζουμέρκων

19.

33

Έγκριση μελέτης 5/2020 του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αγνάντων – Δ.Ε. Μελισσουργών» του Δήμου Κενττρικών Τζουμέρκων

20.

34

Συγκρότηση επιτροπών: α) Παραλαβής και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 β) Παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016» γ) Παραλαβής ανταλλακτικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για το έτος 2019

21.

35

Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής μικρών έργων - εργασιών συντήρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

22.

36

Συγκρότηση επιτροπής Συντήρησης, επισκευής οχημάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

23.

37

Περί συγκρότησης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

24.

38

Περί σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας και καθαρισμού δρόμων άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/16-07-2011 ΦΕΚ 138 Α

25.

39

Περί έγκρισης προμήθειας στεφανιών έτους 2020

26.

40

Βεβαίωση διασφάλισης αδειοδότησης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος υλοποίησης έργου: «Κατασκευή νέου γηπέδου 5x5,  Βουργαρελίου»  του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

27.

41

Περί αιτήµατος ∆Ε∆∆ΗΕ για συντήρηση δικτύων διανοµής – κλαδέµατα δένδρων

28.

42

Περί συγκρότησης επιτροπής  για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο:

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

29.

43

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

30.

44

Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών Μίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2020 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

31.

45

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

32.

46

Περί μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) στην Άρτα

33.

47

Περί  συγκρότησης επιτροπής παράδοσης – παραλαβής Δασικού χωριού Κέδρος

34.

48

Περί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας στο κτήριο επί της κεντρικής πλατείας Αθαμανίου

35.

49

Επί αιτήματος του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Αθαμανίου

36.

50

Επιχορηγήσεις Συλλόγων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας για το έτος 2020

37.

51

Έγκριση μελέτης 6/2020  για την προμήθεια απορριμματοφόρου

38.

52

Έγκριση μελέτης 7/2020  για την κατασκευή νέου γηπέδου 5Χ5, στο Βουργαρέλι

39.

53

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 150.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου και χωρητικότητας 12m3

40.

54

Περί μίσθωσης Δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Καταρράκτη (πρώην αποθήκη Συν/σμού στα Βλάγκαδα)

41.

55

Περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων”, με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

42.

56

Ενημέρωση επί της ‘’Αλιευτικής Τουριστικής Επιχείρησης Καταρράκτη Α.Ε.’’

43.

57

Περί παράτασης της αναπλήρωσης του μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου (ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού) στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων 

44.

58

Ψήφισμα συμπαράστασης στον θεσμό των ΚΔΑΠ

45.

59

Περί αποδοχής ένταξης της πράξης: "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" , στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας" και αποδοχή πίστωσης ποσού 58.900,00 ευρώ               

46.

60

Έγκριση μελέτης 8/2020 του έργου: "Αποκατάσταση Δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαθύκαμπος της Τ.Κ. Κεντρικού" του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 16.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

47.

61

Έγκριση μελέτης 9/2020 για την συντήρηση - επισκευή Δημοτικού κτηρίου στη θέση Σταυρός της Τ.Κ. Αθαμανίου

48.

62

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικροσπηλιωτών Τζουμέρκων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στις 15 και 16 Αυγούστου 2020

49.

63

Υπαγωγή των Τοπικών Κοινοτήτων Αγνάντων και Κτιστάδων της Δ.Ε. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων , στη ΔΟΥ Άρτας

50.

64

Ορισμός μελών της επιτροπής κατάρτισης Μητρώων Αρρένων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας